ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه ، 08AM - 05PM

Get Appointment

CircleCircle
دکتر ریحانه عامری

دکتر ریحانه عامری

 حقوقــدان و مــــدرس دانشـــــــگــاه  

طــراح رشته حقــــوق ماليــاتي در ايـران  

مدرس جــامعه مشاوران رسمي مـــالياتی   

با بيش از 20 سال سابقه خدمت تخصصی   

در سازمــــان امــــور مـــــالياتی كشور