ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه ، 08AM - 05PM

Get Appointment

CircleCircle
Perview

مجموعه سوالات چهارگزینه ای قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین 1402

۱۳۵,۰۰۰

مجموعه سوالات چهارگزینه ای قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین 1402


📚مجموعه سوالات چهارگزینه ای قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین 1402
 
📎مشتمل بر:
- سوالات چــهارگــزينه ای قانــون تـجارت آزمـونـهای جـامـعه حــسابــداران رسـمی
- ســـــوالات چــــهارگــــزيـــنـــــه ای تــــاليـــفی قـــــانــون تــــجـــــارت 
- سـوالات چــهارگــزينــه ای قــــانـــون مــحاســبات عـــمومي ســنـــوات قبـــل 
- ســوالات چـــهار گـزينه اي سايـر قوانين مـرتـبـط بـا قانــون برگـزاری مــناقصــات 
قــوانــیــن و مـــقررات مــالـی دولـــت​، قــوانین و مـــقررات پـولـشویـی، قوانین و 
مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، قانون رفــع موانــع تولــید و ارتـــقاء نظام مالی،
قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد، قانون برنامه پــنج ســاله شــشم تـــوسعه 
قانــون احـکام دائـمی بــرنامه‌های تـوسعه کشور، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی
و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
🔷به اهتمام:
🔹دکتر فرشید فریدونی (حسابدار رسمی)
🔹دکتر منصور کنعانی امیری (حسابدار رسمی)