ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه ، 08AM - 05PM

Get Appointment

CircleCircle
Perview

مجموعه سوالات چهارگزینه‌ایی و تشریحی مالیات 1402

۳۴۰,۰۰۰

مجموعه سوالات چهارگزینه‌ایی و تشریحی مالیات 1402


کتاب مجموعه سوالات چهارگزینه‌ایی و تشریحی مالیات  1402

به اهتمام: 

- دکتر فرشید فریدونی (حسابدار رسمی)

-مهـری تـرکمان ( حـسـابـدار رسمـی )

مشتمل بر :  

 . تست‌های طبقه بندی شده 19  سال اخیر آزمون جامعه حسابداران رسمی به همراه پاسخ تشریحی منطبق با آخرین اصلاحات 

. سوالات چهارگزینه ای سنوات قبل آزمون جامعه مشاوران رسمی مالیاتی با پاسخ تشریحی منطبق با آخرین اصلاحات 

. تست های تالیفی طبقه بندی شده با رویکرد آزمون جامعه حسابداران رسمی و آزمون جامعه مشاوران رسمی مالیاتی با پاسخ تشریحی 

.مسائل تشریحی سالهای 1389 تا1401 آزمون جامعه حسابداران رسمی

. پاسخ مسائل تشریحی سالهای 1389 تا 1401 آزمون جامعه حسابداران رسمی (منطبق بر آخرین اصلاحات و الحاقات مالیاتی)

قیمت کتاب: 340/000 تومان