ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه ، 08AM - 05PM

Get Appointment

CircleCircle
Perview

کلیات قانون مالیاتها (مجموعه قوانین مالیاتی 1402)

۳۰۰,۰۰۰

کتاب کلیات قانون مالیاتها (مجموعه قوانین مالیاتی 1402)


کلیات قانون مالیاتها (مجموعه قوانین مالیاتی 1402)

به اهتمام: 

- دکتر فرشید فریدونی (حسابدار رسمی)

- بهمن امیری (حسابدار رسمی)

مشتمل بر :  

. قانون مالیات‌های مستقیم با آخرین اصلاحات و الحاقات تا سال 1402

. قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

. آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملهای مالیاتی منتخب

. احکام مالیاتی سایر قوانین

قیمت کتاب: 300/000 تومان